Over On the Job

On the Job is een project dat gestart is door Enviu, een bedrijf dat sociale ondernemingen opzet, in samenwerking met de gemeente Rotterdam. On the Job ambieert een duurzaam antwoord te ontwikkelen en implementeren op de veranderde arbeidsmarkt waarbij exibilisering, het verdwijnen van banen in het middensegment en ‘verklussing’ van werk leidt tot structurele armoede aan de onderkant van de arbeidsmarkt. On the Job is gebouwd op de volgende aannames:

1. Flexibiliteit van de arbeidsmarkt is een blijvend gegeven.

2. Groeiende vraag naar laagdrempelige dienst- verlening biedt kans op werk.

3. Huidige platforms leiden niet tot toegenomen economische zelfredzaamheid.

4. Veel aanpakken richten zich op het ontwikkelen van de werkzoekenden (push) maar creëren geen ‘werk’.

On the Job is opgezet als uniek marktgericht concept, dat op wijkniveau laagdrempelige services biedt en dat combineert met actieve ondersteuning van werkzoekenden.

 
OTJ Avatar LinkedIn.png
enviu_logo_rgb.png
Logo-gemeente-Rotterdam-e1465119871220.png
 

Aanleiding

In 2016 zijn Enviu en de Gemeente Rotterdam het project On the Job gestart vanuit de vraag: hoe Rotterdammers met een bijstandsuitkering in de toekomst aan het werk te krijgen en houden in een arbeidsmarkt met steeds minder beschikbare vaste banen. Het doel van On the Job is om Rotterdammers met een bijstandsuitkering in staat te stellen om stapsgewijs te bouwen aan een situatie waarin ze weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

Voor het uitvoeren van dit project hebben Enviu en de Gemeente Rotterdam subsidie aangevraagd en toegekend gekregen vanuit het ESF-thema Actieve Inclusie (ESF 2014-2020): Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) voor de periode: 1 mei 2017 tot 30 april 2019. Onafhankelijk van de ESF-subsidie, loopt het project loopt officieel door tot eind 2019.

ESF - SITS

De ESF-SITS subsidie is toegekend op de ontwikkeling van een viertal activiteiten:

1.     Methode- en Instrumentontwikkeling:

Het te ontwikkelen instrument stelt mensen met een bijstandsuitkering (aan de onderkant van de arbeidsmarkt) in staat om deel uit te maken van de flexibele en op deeltaken gebaseerde economie van de toekomst.

Dit instrument omvat:
1) Werving en selectie van deelnemers;
2) Praktische start training als onderdeel van de selectie;
3) Contracteren en administratie;
4) Intensieve begeleiding.

2.     Opzetten en deelnemen aan kennisnetwerk

Gedurende en direct na oplevering van het project zal de kennis over en opgedane ervaringen met het instrument worden gedeeld. Daarnaast zal kennis worden vergaard bij partijen die vergelijkbare concepten ontwikkelen, die zo nodig kan worden gebruikt ter verbetering van het te ontwikkelen instrument.

3.     Onderzoek

Vastlegging van het ontworpen proces en de geleerde lessen tijdens de ontwikkel periode.

 4.     Evaluatie

Evaluatie vindt iedere drie maanden plaats door de stuurgroep waarbij vooraf vastgestelde kritische aannames geëvalueerd worden.

 
esf-logo-uitgebreid.jpg
 

Projectuitvoering

Samenvatting

Projectuitvoering On the Job tussen 1 mei 2017 en 30 april 2019.

 In mei 2017 is het project On the Job van start gegaan, een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam en Enviu.

On the Job heeft in 2 jaar tijd een innovatieve inkomstenverrekening methode ontwikkeld, waarbij werkzoekenden met een bijstandsuitkering, inkomsten kunnen generen met het uitvoeren van kleine klussen als micro-ondernemer. In totaal zijn er 27 deelnemers aangemeld op het On the Job traject, waarvan 22 deelnemers een bijstandsuitkering ontvingen en daarmee binnen de doelgroep vielen. In totaal hebben dienstverleners in het On the Job traject voor 1654,25 uren aan klussen geleverd voor klanten.

 Door invalidatie van het klus label concept, is alleen het care label ontwikkeld onder de naam ‘Thuishulp Rotterdam’. Thuishulp Rotterdam biedt flexibele diensten aan particuliere ouderen of hulpbehoevenden thuis en aan zakelijke klanten.

 Het projectteam heeft een samenwerking opgezet met de afdeling Werk en Inkomen. Met de afdeling Werk, voor de instroom van deelnemers die stapsgewijs met klussen in de thuishulp sector aan het werk willen, en met de afdeling Inkomen om de inkomsten van deelnemers m.b.v. de vrijlatingsregeling ter verrekenen. Een “dedicated medewerker” zorgt voor de informatievoorziening aan werkconsulenten uit de hele stad en aan deelnemers.

 Door verschillende omstandigheden zijn niet alle projectresultaten behaald zoals deze in de subsidieaanvraag stonden vermeld, zijnde:

-       Het klus label is na invalidatie van het concept niet verder ontwikkeld.

-       Door onvoldoende aanbod van klussen, is het deelnemersaantal tot 27 deelnemers gekomen. Het doel lag tussen de 50 – 100 deelnemers.

-       Vanwege de prille projectresultaten kunnen er nog geen valide conclusies worden opgemaakt. Hierdoor is er tot op heden niet actief aan (inter)nationale kennisdeling gedaan.

 Na de ESF-SITS subsidieperiode eind april 2019, loopt het project On the Job door. De samenwerking van het projectteam loopt tot officieel tot eind 2019. Deelnemers aan het On the Job traject worden tot eind 2020 begeleid.

Momenteel verkent de Gemeente Rotterdam op welke manier de ontwikkelde inkomensverrekening methode bij meerdere doelgroepen en projecten binnen de Gemeente kan worden ingezet. De eerste projecten zijn hiervoor reeds geselecteerd.

 

Projectuitvoering per kwartaal


Periode: 2017 – kwartaal 2 (mei-juni)

 Bij de start van de subsidieperiode is de nadruk gelegd op de conceptualisatie, om inzicht te krijgen welke onderdelen noodzakelijk zijn om z.s.m. een pilot te starten. Aansluitend is een prioritering en planning gemaakt.

Belangrijkste onderwerpen in deze periode zijn:

-       Marktscans voor care en klus label

-       Concept ontwikkeling care en klus label m.b.v. lean canvas

-       Wervingsplan van deelnemers opmaken

-       Onderzoek t.a.v. inkomensverrekening mogelijkheden

 Projectresultaten

Aantal deelnemers On the Job: 1

Aantal klanten: 1

Uren geleverde dienstverlening: 26,5

Vanuit de periode voorgaand aan de subsidieperiode is er één bestaande klant waar één dienstverlener klussen levert; begeleiding en huishouding op wekelijke basis.

 

Conclusies en lessen

Bij aanvang van het project levert een degelijke projectplanning, inclusief oplevering van producten en mogelijke bottlenecks waarde op. Focus direct op de ontwikkeling van cruciale producten die afhankelijkheid hebben van anderen afdelingen en/of partijen. Bij On the Job zijn dit de onderdelen: inkomstenverrekening en de werving van dienstverleners.

 
7.jpg
 

 

Periode: 2017 – kwartaal 3

In het 3e kwartaal is ingezet op de afronding van de marktscan en conceptualisatie van het care en klus label, naast het produceren van het promotiemateriaal voor de werving van deelnemers.

Belangrijkste ontwikkelde producten in deze periode zijn:

-       Afronding van de marktscans voor labels (care en klus)

-       Partner selectie voor zowel het klus als het care label

-       Concept ontwikkeling care en klus label m.b.v. lean canvas

-       Productie van het promotiemateriaal voor de werving van deelnemers

-       Procesbeschrijving van de On the Job inkomstenverrekening

-       Start klantenwerving voor het care label

Conclusies en lessen

Bij gevestigde Rotterdamse marktpartijen is de perceptie om klussen te laten uitvoeren vanuit het klus label door dienstverleners met een bijstandsuitkering negatief. Dit komt voornamelijk t.a.v. het verwachte kwaliteitsniveau en geassocieerde betrouwbaarheid van de dienstverleners door deze marktpartijen.

Het is belangrijk bevonden dat werkzoekenden zelf gemotiveerd zijn om aan het On the Job traject deel te nemen, mede omdat het traject micro ondernemerschap stimuleert. De voorkeur geniet werkzoekenden te informeren over het On the Job traject, zodat er zelfstandig een keuze tot participatie aan het traject kan worden gemaakt.

Projectresultaten

Aantal deelnemers On the Job: 1

Aantal klanten: 1

Uren geleverde dienstverlening: 49

De dienstverlening van de eerste en enige klant loopt ongewijzigd door.

 
2.jpg
 

 

Periode: 2017 – kwartaal 4

In het vierde kwartaal zijn de ontwikkelde concepten van het klus en care label geëvalueerd. De focus is hierdoor volledig op het care label komen te liggen. De werving van deelnemers voor het care label is in samenwerking met werkconsulenten van de Gemeente Rotterdam gestart in één wijk: Rotterdam Kralingen-Crooswijk.

Belangrijkste ontwikkelde producten in deze periode zijn:

-       Evaluatie van beide care en klus label concepten

-       Ontwikkeling van de flyer voor de werving van dienstverleners

-       Opstellen van een checklist t.b.v. de selectiegesprekken

-       Trajectbeschrijving On the Job, ter uitleg van de inhoud van het project.

-       Ontwikkeling van het proces t.b.v. de On the Job inkomstenverrekening

-       Ontwikkeling van marketingmateriaal t.b.v. de klantenwerving

Conclusies en lessen

Voor het care label zien werkconsulenten potentie om deelnemers te vinden in hun bestand van werkzoekende vrouwen. Veelal vrouwelijke werkzoekenden hebben ervaring als mantelzorger in de familiare omgeving of als vrijwilligster, dat zorgt voor interesse in On the Job. Voor het klus label is dit anders en blijkt het aanbod van werkzoekenden met affiniteit of ervaring met klussen beperkt te zijn. Werkzoekenden die klus ervaring hebben, lijken geen interesse in On the Job te hebben. Naar de oorzaak hiervan is geen verder onderzoek gedaan, vanwege de focus verlegging naar de ontwikkeling van het care label. Daarnaast blijkt een samenwerking voor het klus label met gevestigde partijen moeilijk tot stand te komen. Daarentegen wordt het concept van het care label in de zorgsector begrepen en waardevol ingeschat, door het stijgende personeelstekort waarmee de sector te maken heeft.

Projectresultaten

Aantal deelnemers On the Job: 1

Aantal klanten: 1

Uren geleverde dienstverlening: 52,5

De dienstverlening bij de enige klant loopt door, geleverd door dezelfde dienstverlener. Facturen worden door On the Job voor de dienstverlener opgemaakt, zodat de klant deze kan indienen bij de Sociale Verzekering Bank (SVB), vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - Persoons Gebonden Budget (PGB).

 
1.jpg
 

 

Projectresultaten

Aantal deelnemers On the Job: 7

Aantal klanten: 2

Uren geleverde dienstverlening: 80,5

In het eerste kwartaal van 2018 is de tweede klant verworven. Het betreft administratieve werkzaamheden op kantoor bij Lelie Zorggroep, een Rotterdamse zorginstelling. Dit type werkzaamheden paste bij het profiel van één van geworven deelnemers, waardoor de tweede dienstverlener eind maart via On the Job werkzaamheden uitvoert.

 Periode: 2018 – kwartaal 1

De eerste ronde werving- en selectie van deelnemers aan het On the Job project hebben plaatsgevonden. De samenwerkingsovereenkomst tussen On the Job en Dienstverleners is vormgegeven. Daarnaast wordt de marketingstrategie vormgegeven om klanten te werven waar dienstverleners klussen kunnen leveren.

Belangrijkste ontwikkelingen in deze periode zijn:

-       Werving en selectie van 6 deelnemers voor het project.

-       Concept versie van de samenwerkingsovereenkomst tussen On the Job  en de Dienstverlener.

-       Productie van marketingmateriaal t.b.v. klantenwerving.

Conclusies en lessen

Het aantal beschikbare klussen wordt bepaald door het aantal nieuwe klanten. Klanten vormen een cruciaal onderdeel van het concept om deelnemers aan klussen te helpen. Samenwerking met gevestigde partners dat klussen oplevert, dient direct te worden gestart zodat het On the Job traject aantrekkelijk wordt voor werkzoekenden. De keuze om eigen particuliere klanten in de markt te werven (i.p.v. louter samenwerking met gevestigde partners), heeft veel impact op de projectuitvoering en verlegt de focus van productontwikkeling naar klantenwerving.

Werving van werkzoekenden via werkconsulenten is efficiënt, en leidt tevens tot communicatieproblemen omdat het een nieuw en onbekend traject betreft. Het projectteam dient de capaciteit te hebben om vragen en onduidelijkheden van werkconsulenten en deelnemers direct en juist te beantwoorden.

 
Lelie Zorggroep.jpg
 

 

Periode: 2018 – kwartaal 2

De focus is gelegd op particuliere klantenwerving in de wijken Rotterdam Hillegersberg en Kralingen-Crooswijk. Daarnaast is de begeleiding van de dienstverleners in het project gestart en zijn de operationele producten voor het leveren van dienstverleningen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Belangrijkste activiteiten in deze periode zijn:

-       Marketingactiviteiten t.b.v. klantenwerving

-       Productie van artikelen en advertenties t.b.v. klantwerving in lokale kranten

-       Opzet van de jaarplanning trainingen voor deelnemers.

Conclusies en lessen

Een merk (Thuishulp Rotterdam) in de markt zetten, marketingactiviteiten ondernemen en sales bij particuliere en zakelijke klanten inzetten, kost veel tijd. Dit resulteert in een duidelijke les; zodra de keuze wordt gemaakt om directe klanten te werven, kies daarbij een (project) naam dat (senioren) klanten begrijpen en aanspreekt. Dit was niet het geval bij de naam On the Job, waarmee kostbare tijd is verloren. Dienstverleners helpen graag met het verspreiden van flyers, echter wordt sales (aanspreken van potentiele klanten) als lastig en eng ervaren.

De functie van de Teamleider dienstverleners zorgt tevens voor de schakel tussen het projectteam, werkconsultenen en dienstverleners en helpt daarmee de communicatie op meerdere fronten te verbeteren.

Projectresultaten

Aantal deelnemers On the Job: 7

Aantal klanten: 5

Uren geleverde dienstverlening: 255

Door het gebrek aan klussen, is de instroom van deelnemers tijdelijk stopgezet.
Langzaam maar zeker lijkt er tractie in de markt te zitten. De nieuwe naam Thuishulp Rotterdam, in combinatie met de offline marketing en sales activiteiten toegespitst op de wijken Hillegersberg en Kralingen, heeft een positief effect. Eind juni zijn er drie nieuwe particuliere klanten verworven. Het merendeel van de geleverde dienstverleningsuren wordt bij één zakelijke klanten geleverd, door één dienstverlener.

 
Logo Thuishulp V1.jpg
 

 

Periode: 2018 – kwartaal 3

In het 3e kwartaal worden de succesvolle marketing en sales activiteiten voorgezet. Hierdoor zijn tevens de werving & selectie activiteiten van deelnemers hervat en heeft de eerste training dienstverleners plaats gevonden. Daarnaast worden continu de operationele processen verbeterd.

Belangrijkste activiteiten in deze periode zijn:

-       Marketingactiviteiten t.b.v. klantenwerving

-       Productie van artikelen en advertenties t.b.v. klantwerving in lokale kranten

-       Marketing en sales begeleiding voor dienstverleners

-       Werving & selectie nieuwe dienstverleners

-       Begeleiding van dienstverleners

-       Planning van klussen voor dienstverleners

-       Ontwikkeling van de traingingsmodule: Ondernemend werken voor deelnemers

Conclusies en lessen

De afhankelijkheid van klanten, heeft de focus van het projectteam verlegt naar klantenwerving, waardoor de verslaggeving van producten en activiteiten in het kader van de SITS-subsidie tot op heden onvoldoende heeft plaats gevonden. Een Project Fresh Up helpt om uit de operatie te stappen en met een helicopterview het proces in kaart te brengen. Ondanks dat dienstverleners “ondernemend” klussen uitvoeren bij klanten, zien klanten het project (Thuishulp Rotterdam) als verantwoordelijke organisatie. Hierdoor zijn de processen zoals: tijdige facturatie, financiële administratie, klanttevredenheid en klachtenprocedures van belang om op orde te krijgen en te behouden. Dergelijke activiteiten zijn een voorbeeld van producten en tijdsbesteding waar vooraf geen rekening mee was gehouden.

Een training dienstverleners is los van de kennisontwikkeling, tevens een moment dat dienstverleners elkaar fysiek ontmoeten, groepsvorming en binding ontstaat en collegialiteit wordt ervaren als onderdeel werken. Dit heeft een positieve invloed op de re-integratie van deelnemers in het werkproces.

Projectresultaten

Aantal deelnemers On the Job: 20

Aantal klanten: 11

Uren geleverde dienstverlening: 494


Er zijn 6 nieuwe klanten verworven gedurende dit kwartaal. Ondanks de positieve groei, wegen deze aantallen niet op tegen de hoeveelheid tijd dat de marketing en sales activiteiten kosten. Er wordt continu geanalyseerd op welke manier de klantenwerving verbeterd kan worden. De geleverde dienstverlening bij klanten loopt naar tevredenheid. Er is een klanttevredenheidsformulier ontworpen, zodat op regelmatige basis (maandelijks) de tevredenheid op eenzelfde manier wordt gemeten.

De eerste dienstverlener is middels het On the Job traject uit de bijstand getreden, en heeft een vaste baan als tram conductrice in Rotterdam. Hiermee laat het project zien een positieve bijdrage te leveren aan een volledige re-integratie van werkzoekenden.

 
10.jpg
 

 

Periode: 2018 – kwartaal 4

In het 4e kwartaal lag de focus bij het formaliseren van de tot nu toe ontwikkelde processen, inclusief de bijbehorende procedures en producten.

Belangrijkste activiteiten in deze periode zijn geweest:

-       Ontwikkeling van de procesplaat On the Job

-       Aanscherpen van het functieprofiel dienstverleners n.a.v. de ervaring tot dusver

-       Inregeling van de inkomstenverrekening On the Job i.s.m. de afdeling Inkomen van de Gemeente Rotterdam.

-       Documentatie van alle procedures en producten tot nu toe.

Conclusies en lessen

Reserveer vanaf de start van het project ruimte in de projectplanning voor een evaluatiemoment, zodat ontwikkelde processen in kaart kunnen worden gebracht. Dit is een natuurlijk moment om met elkaar om de tafel te zitten en processen niet alleen in kaart te brengen, maar ook direct te optimaliseren. On the Job is na implementatie in één wijk (Kralingen-Crooswijk), beschikbaar gesteld voor heel Rotterdam. De aangemelde deelnemers zijn echter niet allemaal inzetbaar bij klanten vanwege meerdere reden, (o.a. minimale bereidheid te reizen, geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), geen flexibiliteit in werktijden). Het Functieprofiel Dienstverleners is op basis hiervan aangescherpt. Daarmee is het tevens belangrijk geworden om deelnemers uit andere wijken te kunnen laten deelnemen. Hiervoor is een extra persoon, de “dedicated medewerker” vanuit de Gemeente benodigd als centraal contactpersoon voor vragen en coördinatie van werkconsultenten.

De samenwerking met Inkomensconsulenten, die de inkomsten van dienstverleners verrekenen, dient bij aanvang van de eerste dienstverleningen van deelnemers intensief te worden onderhouden. De inkomensverrekening methodiek zorgt voor veel vragen van dienstverleners en werkconsulenten, die alleen een inkomensconsulent kan beantwoorden.

Projectresultaten

Aantal deelnemers On the Job: 24

Aantal klanten: 6

Uren geleverde dienstverlening: 397,5


De groei van het aantal nieuwe klanten neemt af en een aantal klanten zijn gestopt. De gemiddelde klantenduur blijkt minder lang dan verwacht. Een enkele klant was niet tevreden over de dienstverlening, maar het merendeel van de klanten stopt omdat zij bijvoorbeeld gerevalideerd zijn, de reguliere werkster terug van vakantie is of een klant wordt opgenomen in het verpleegtehuis.

Hierdoor is tevens de focus gelegd op de groei van zakelijke klanten. Hier zijn een deelnemers uit het Gemeente traject “van deel naar heel” succesvol uit de bijstand getreden. Daarnaast zijn er enkele deelnemers met een UWV uitkering aangetrokken, op basis van de bredere ESF doelgroep. Echter heeft het UVB geadviseerd deze doelgroep uitbreiding niet als onderdeel van de ESF-SITS subsidie te rekenen.

Één dienstverlener treedt uit het On the Job traject, omdat ze bij de klant een arbeidscontract heeft aangeboden gekregen.

De tweede training dienstverleners is in november voltrokken: “Omgaan met Dementie & Promotie dienstverlening”, waarbij een professional op het gebied van dementie is uitgenodigd om een deel van de training te verzorgen.

 
9.png
 

 

Periode: 2019 – kwartaal 1

 Op basis van de vastgelegde processen en procedures van het On the Job project, is de focus in dit kwartaal de optimalisatie van deze processen geweest, naast de continue klantenwervingsactiviteiten en selectiegesprekken met deelnemers.

Belangrijkste activiteiten in deze periode zijn:

-       Aanscherping van de procesbeschrijving inkomstenverrekening On the Job

-       Verbetering van de procesplaat On the Job

-       Aanpassing van de trajectbeschrijving On the Job t.b.v. werkconsulenten en werkzoekenden

-       Aanpassingen van de Samenwerkingsovereenkomst THR – Dienstverlener

-       Aanpassingen van de Samenwerkingsovereenkomst THR - Klant

-       Marketingactiviteiten van werving klanten

Thuishulp Rotterdam wint Runner Up Zorginnovatieprijs regio Zuid-Holland!

Conclusies en lessen

Zodra het project naamsbekendheid krijgt, komen klanten met specifieke wensen, zoals dienstverleners uit een bepaalde wijk, dienstverleners zonder huisdieren allergie, met een auto, etc. Dit zijn vragen die lastig zijn in te vullen met alleen deelnemers uit het project.
Op marketingactiviteiten t.b.v. klantenwerving, reageren tevens mensen die willen werken – ook met een bijstandsuitkering. Conclusie: de werving van deelnemers hoeft niet alleen via werkconsulenten van de Gemeente te lopen, maar kan ook gericht via onlinekanalen gebeuren. De bijvangst bestaat wel uit vele onbruikbare sollicitaties van werkzoekenden die een sollicitatieplicht hebben maar niet aan het functieprofiel voldoen.

Er is een grote groep aangemelde deelnemers benodigd, in verschillende wijken, om flexibiliteit aan klanten te kunnen leveren.

Niet alleen beschikbaarheid en reisafstand bepalen of een dienstverlener ingezet kan worden, maar juist de persoonlijke klik met de klant is leidend. Om deze reden is een persoonlijke kennismaking bij particuliere (senioren)klanten van groot belang om vertrouwen te winnen en dienstverlening te kunnen verkopen.

Projectresultaten

Aantal deelnemers On the Job: 27

Aantal klanten: 11

Uren geleverde dienstverlening: 249,25


In het 1e kwartaal 2019 leveren dienstverleners aan 11 particuliere klanten diensten, waarvan het merendeel klussen zijn voor hulp in de huishouding. De huidige dienstverleners doorlopen naar tevredenheid het On the Job traject, waarvan wederom twee dienstverleners dit kwartaal succesvol uit de bijstand treden doordat zij elders een baan hebben gevonden mede dankzij de participatie aan On the Job.

Eind januari vond de 3e training dienstverleners plaats: “Valpreventie & klant afspraak”, deels verzorgt door een Ergotherapeut m.b.t. de valpreventie en deels intern verzorgt m.b.t. het gedeelte over ondernemerschap.

 Vanwege de afhankelijkheid van het aantal klanten om deelnemers in het project te laten instromen, is het aannemelijk dat het projectdoel van 50 tot 100 ingestroomde deelnemers niet zal worden behaald voor het einde van de subsidieperiode op 30 april.

 
Uitreiking feest Zorginnovatieprijs Jan-Willem Hoogeweegen Thuishulp Rotterdam jdg_23-01-19_e-health_IB5A8707.jpg
 

 

Projectresultaten

Aantal deelnemers On the Job: 27

Aantal klanten: 3

Uren geleverde dienstverlening: 50


In maart en april 2019 zijn een aantal particuliere klanten om verscheidende redenen gestopt en zijn er geen nieuwe particuliere klanten bijgekomen. De 4e training dienstverleners heeft plaats gevonden: “Omgaan met dementie & Belastingen”, wederom met een externe spreker voor het gedeelte over dementie en intern over het ondernemersgedeelte over belastingen.

Periode: 2019 – kwartaal 2 (april)

In deze periode zijn de producten die in het operationele proces worden gebruikt geëvalueerd op hun volledigheid. Daarnaast lag de focus op de facturatie en administratie voor dienstverleners zodat zij de aangifte inkomstenbelasting konden doen.

Belangrijkste ontwikkelde producten in deze periode zijn:

-       Uitvoering van de project evaluatie On the Job en opmaak van de rapportage.

-       Aanpassingen van de Samenweringsovereenkomst THR en Dienstverlener

-       Aanpassingen van de Samenwerkingsovereenkomst dienstverlener en klant

-       Uitbreiding van de procesbeschrijving On the Job Inkomstenverrekening n.a.v. de aangifte inkomstenbelasting dienstverleners.

-       Aanleveren van de facturatie en administratie 2018 voor dienstverlener.

Conclusies en lessen

Deelnemers en werkconsulenten dienen van begin af aan duidelijk geïnformeerd te zijn dat de belastingaangifte inkomstenbelasting onderdeel van het traject is.

Met behulp van de werkconsulent kan met iedere dienstverlener een afspraak worden gemaakt om samen de belastingaangifte in te vullen.

Dienstverleners hebben een maandelijks overzicht benodigd hoeveel uren zijn gewerkt hebben, inclusief inkomsten die aan de Gemeente zijn betaald. Dit helpt om voor het begrip van het concept bij dienstverleners.

Uit het evaluatie van het project is tevens gebleken dat On the Job een dubbele impact heeft, bij zowel deelnemers om positief aan het werk te gaan, als klanten die een dankbare helpende hand ontvangen van de dienstverleners.

 
8.jpg
 

Op 30 april 2019 is de ESF-SITS subsidieperiode geëindigd. Het On the Job project draait op volle toeren door, met de focus op klantenwerving en het mogelijk maken van de perfecte match met een dienstverlener, zodat de dubbele impact vergroot kan worden.